izvrsitel pejovski
 
  ПОЧЕТОК
  ЗА НАС - ПРОФИЛ НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ШТО Е ИЗВРШИТЕЛ
  ШТО ИЗВРШУВА ИЗВРШИТЕЛОТ - извршни исправи
  КАКО СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛОКАЦИЈА НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ОГЛАСИ
  ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛИНКОВИ
  КОНТАКТ
 
КАКО СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  • Барањето за извршување доверителот до  извршителот го поднесува во писмена  форма, лично или преку полномошник

  • Со барањето се приложува извршната исправа во оригинал, на која има ставено  печати за правосилност и извршност

УПАТСТВО: Одберете еден од  терковите на БАРАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ кој одговара на вашиот случај. Потоа  пополнете го Барањето со потребните податоци. Отпечатете 3 примероци од  Барањето, потпишете го (правните лица ставаат и печат) и заедно со оригинален  примерок од извршната исправа, поднесете го во канцеларијата на извршителот.  Барањето може да се достави и преку пошта.

ТЕРКОВИ НА БАРАЊА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

1. ПАРИЧНО ПОБАРУВАЊЕ

2. НЕПАРИЧНО ПОБАРУВАЊЕ

 
      copyright © Izvrsitel Zlatko Pejovski; design by WWW