izvrsitel pejovski
 
  ПОЧЕТОК
  ЗА НАС - ПРОФИЛ НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ШТО Е ИЗВРШИТЕЛ
  ШТО ИЗВРШУВА ИЗВРШИТЕЛОТ - извршни исправи
  КАКО СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛОКАЦИЈА НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ОГЛАСИ
  ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛИНКОВИ
  КОНТАКТ
 
ШТО ИЗВРШУВА ИЗВРШИТЕЛОТ - извршни исправи

Согласно Законот за извршување, извршителот ги извршува следните извршни исправи:

  1. Судска одлука (пресуда или решение) или судско порамнување кои утврдуваат парично или непарично побарување;

  2. Одлуки на управни органи, кои гласат на парично побарување;

  3. Нотарски акт, со карактер на извршна исправа (кој содржи извршна клаузула)

  4. Други исправи кои со друг закон се утврдени како извршни

ВАЖНО: Единствено правосилна и извршна судска одлука, конечен и извршен управен акт и извршен нотарски акт можат да бидат поднесени за извршување кај извршител.

 
      copyright © Izvrsitel Zlatko Pejovski; design by WWW