izvrsitel pejovski
 
  ПОЧЕТОК
  ЗА НАС - ПРОФИЛ НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ШТО Е ИЗВРШИТЕЛ
  ШТО ИЗВРШУВА ИЗВРШИТЕЛОТ - извршни исправи
  КАКО СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛОКАЦИЈА НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ОГЛАСИ
  ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛИНКОВИ
  КОНТАКТ
 
ШТО Е ИЗВРШИТЕЛ

Извршител е лице кое врши јавни овластувања утврдени со закон, именувано од министерот за правда на Република Македонија на јавен конкурс.
Извршителот има широки законски овластувања за брзо и ефикасно остварување на побарувањата на доверителите.

Согласно Законот за извршување, државните органи и институции, банките и други институции се должни да соработуваат со извршителот.

 
      copyright © Izvrsitel Zlatko Pejovski; design by WWW