izvrsitel pejovski
 
  ПОЧЕТОК
  ЗА НАС - ПРОФИЛ НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ШТО Е ИЗВРШИТЕЛ
  ШТО ИЗВРШУВА ИЗВРШИТЕЛОТ - извршни исправи
  КАКО СЕ ПОДНЕСУВА БАРАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛОКАЦИЈА НА ИЗВРШИТЕЛСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА
  ОГЛАСИ
  ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
  ЛИНКОВИ
  КОНТАКТ
 
Вработени во канцеларијата на извршител Златко Пејовски
Р.бр. Име и презиме Работно место Стручни квалификации
1. Вангел Џугоманов Заменик на извршителот Дипломиран правник со положен извршителски испит
2. Јане Мирчевски Помошник на извршителот Дипломиран правник со положен  правосуден и извршителски испит
3. Зоран Мирчев Помошник на извршителот Дипломиран правник
4. Никола Тутуновски Помошник на извршителот Дипломиран правник со положен правосуден испит
5. Даниела Костов Самостоен стручен соработник Дипломиран правник
6. Милена Салџиева Самостоен стручен соработник дипломиран правник со положен правосуден испит
7. Кире Стојановски Стручен соработник Дипломиран правник
8. Боби Јанковски Референт на уписник Дипломиран правник
9. Соња Кајсторовска Референт на уписник Гимназија
10. Ленче Ѓошева Технички секретар ССС
11. Ѓорѓи Караѓоргов Aдминистративен помошник ССС

 

 
      copyright © Izvrsitel Zlatko Pejovski; design by WWW